Ǻä ѺҤ͢ آҾӧҹѴ¡ŢС 20,000 㹾鹷§ 8 ѧѴ          นน(23 ถนยน 2558) นยพทยโณ  ฆธน  ธบดกรคบคโรค กลยหลงปนปรธนปดกรปรชครขยนกรฝรง ปงกน คบคโรคลยขพ นปรชชนลคนทงนคดยกลรซคลขยนพนทยง 8 จงหด กรทรงธรณขดรบนโยบยจกรฐบล ยตยทธตรลดคหลล กปญหหนนลคยกจนขงปรชชน โดยจดทปน "โครงกรกรดลขพปรชกรฉพ พลดคหลลทงขพ" ซงจนน "ดลขพคนงนกบ คยขย ขยหรรซคลขย" พรคนทงนกลนปนกลทดรบดกรดนกรรกพยบลลดลขพ ทยบกบกลน ทคญตงทงนหนก ลโกยงทจกดกรจบปยจกกรทงนดงย

         ปรททยปรณขยลฝย ปรณ 26.77 ลนตน (ขลจกกรคบคลพ พ..2556) พขนจก พ..2555 ถง 2 ลนตน โดยขยลฝยดรบกรหบรกรกบขนลนปกจดจกงคกรปกครงนทงถน ซงทปรทถนทกจดขยลฝยยทงหด 2,490 หง ปนถนททกรกจดขยบบถกตงพยง 466 หง (รยล 19) นกจกน ยงคงกรกจดขยบบถกตง ชน ทกงกลงจง กรผนทโลง จนน 6.9 ลนตน (รยล 26) นงจกหลยพนทปญหนกรจดกรขยดงกล

 

        นยพทยโณ กลตป นกรปรชครงน ปนกรรงครครขยรดบปรท รหงกรทรงธรณข กรทรงหดทย กรทรงรงงน นกงนกงทนนบนนกรรงรขพ(.) ลงคกรพฒนกชน  พรกนดนนกรพลดขยลดลขพคนทงนดนขย รถงกรรงครขยกรดลขพนถนบรกรครฐหชโยงกน  โดยจดนนงนนพนทยง 8 จงหด ค 1.บลรชธน  2.บรรย  3.กนธ  4.ทรปรกร  5.กญจนบร  6.นครรธรรรช  7.พรนครรยธย ล 8.ขนกน  ซงกลยงปรณ 20,000 คน (500 -3,000 คนตจงหด) ซงปรชชนกลน จคยงตผลกรทบทงขพจกโลหหนกลรคตกคงนรงกยดงผลหกดกรจบปยตด  กจกรรครงนจดรหงดนกรกฎค-งหค 2558  ครงรกจจดทจงหดขนกน นนท 13 กรกฎค 2558 น

           กรคบคโรคปหยนกรดนนงน พพกรขถงบรกรชนย ลบรกรธรณขทจปนขงกลปหย โดยจกรจดททบยน กรบรกรตรจคดกรงคยงลตรจขพบงตน กรหครนกรดลตง ชน กรทผลลฉดคซนปงกนบดทยก กรณขงคบดจบขณกบขย ดรบปกรณปงกนทจปน ปนตน ทคญทหกรขบคลนพลดคหลลทงขพขงปรชชน ปรบครจลยงยนตป หกปรชชนขงยรถบถขลพตดทยดนกรคบคโรค โทร 1422  

 

                                     *******************************************************

นกรคยงลพฒนพตกรรขพ กรคบคโรค

 

 

โทรพท 0-2590-3857 / โทรร 0-2590-3386 

 

 

นท 23 ถนยน 2558

 


觢 » Ǻä 
[Զع¹ ѧ 23,. 2558 17:33:04] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |