ʸ.ҡüä ѹҡôբ ѧͧ¡ä Ӽк


กรทรงธรณข ผยกรผปยโรครบบทงดนหยจตนกกลง ทรบตดลนหงยกโรคถบนบรนรดร นโนกรดขน ตดตนผขรบบ ขปรชชนยตรหนก ดลขนยนบคคล กนรน ชนกลง หนลง ผโรคปรจตหลกลยงกรดนทงปปรททกรรบด หกขงยบถดท ยดนกรคบคโรค 1422 ตลด 24 ชโง

 

 นน (19 ถนยน 2558) ท กรทรงธรณข จ.นนทบร ตรจรยนยพทยรชต  รชตนน รฐนตรกรกรทรงธรณข นยพทยชร พงจนทร รงปลดกรทรงธรณข พรดยนยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรค ลคณ ถลงขคคบหนกรดนนกรฝรงคบคปงกนโรครบบทงดนหยจตนกกลงหรร นนนดชญหนยงนทกยขงทงนลนกกรทรงธรณข พรกนฝรงปงกนหปรชชนปลดย ถนกรณนปรทขณนผปยยนยนโรครบบทงดนหยจตนกกลง รย นนนนโนกรดขน ยงพกรกตนหงยกโรค นกรตดตผผผปยรยน ดนผผกลชดกบผปยทกคน รบงกตกรนพนททตรยรงรบ ขณนยทถบนบรนรดร 3 คน ปนญตผปย นผผทคยงต ตดตดทงหด นนหยกตง ลดกรงคกบผน ลตดตทงโทรพทปนล 1น นขลท จ.ชยงห ปนผดนทงจกกหล ผลกรตรจครงรกปนลบ รตรจยนยนกครง

 

ดนนยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรค กล กรคบคโรค ดดนนกรฝรงปงกนคบคโรค ลบนโรค ดงน 1.กรฝรงทชงทงข-กปรท ทงกดปรน 37 ยกรบน ปรกตนผดนทงจกพนทยง หปฏบตตคนน จกกรกรปฏบตต ข จบค นกหจงจหนททนทโดยกร ค หรบ งกลกหล  ตดตงครงดขตโนต  กหนดหลจดครงบนจกพนทยงพงยตกรคบคโรค นชงทงบก ทงร กดนนกรคดกรงดยครงดข ลจกกรชนดยกน 2.กรฝรงทโรงพยบล ดกชบหโรงพยบลทปรท ตดปยตนปรชชนลจหนท จดจดจกหนกกนยหรบผปยโรครบบทงดนหยจ จดจดตรจรกบบชงทงดน บบบดรจจดดย ปปนกบผปยน

3.พบผปยทกรขกณฑ ตงงตรจทงหงปฏบตกร โดยขณนหงปฏบตกรขงกรทยตรกรพทย  14 หง นค ลขงหทยลย 4.กรตดตผผโรค บงกปน กล ค กลยงง ตงรบตงกตกรโดยตรยพนทรงรบล นกลยงตนนหยกตยบน ลดกรงคกบผน ลรบบตดตทงโทรพท 14 น   

 

 หรบปรชชน ยดตรหนก ชตรกร กนรน ชนกลง หนลง ผปยทโรคปรจตหหลกลยงกรดนทงปตงปรททกรรบด หรบปรชชนทป หกดนทงปยงปรททกรรบดขหยคลกคลกบผปยลหกกลบปรททยยน 14 น หกกร ข นก จบค หปพบพทยทนท ครปรชชนจทหปรทรคบคโรคนด หกขงยขลพต บถดท ยดน กรคบคโรค 1422 ฟร ตลด 24 ชโง

 

   ******************************** 19 ถนยน 2558

 

 

 

 

 

 


觢 » ӹѡù 
[Զع¹ ء 19,. 2558 15:25:06] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |