ʸ.͡СäҧԹ㨵ѹ͡ҧ äԴѹ” ԷҾͧѹä


                 นน(11 ถนยน 2558) ทกรทรงธรณข จ.นนทบร นยพทยรชฐ ถตนรย รงปลดกรทรงธรณข รกรชกรทนปลดกรทรงธรณข นยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรค นยพทยชร พงจนทร รงปลดกรทรงธรณข ปรชหนยงนนลนกงกดกรทรงธรณข พงตรกรคพรกรปงกนโรคทงดนหยจตนกกลง หลงจกทปรทกหลตกลงผชญปญหกรพรรบด ผปยกปนนดบ 2 รงจกปรทซดรบย ถตกรปยจนถงนท 7 ถนยน 2558 ผปยร 122 คน ยชต 10 รย จดพรรบดยทโรงพยบล โดยถนกรณทโลกตงต 2555 ปนตน ถง 7 ถนยน 2558 ยนยนผตดช 1,211 รย ยชตร 492 รย ตรปยตยทโลกรยล 40 โรคนยงยรก ยงคซนปงกน  

นยพทยรชฐ กล กรทรงธรณขดดนนกรฝรงโรคนตงตพ.. 2556 ยงพบผปย นป 2557 ดคดกรงผทกรปย 66 คน ลป 2558 พบผทกรปยหลงดนทงกลบจกตนกกลง 11 คน ลปรทกหลต 9 คน ยทกท. 4 คน หรค 2 คน นครปฐ  ทรปรกร ลลปง จงหดล 1 คน ผลกรตรจยนยนทงหงปฏบตกรพบตดชรชนดน ทงนตปจคนทยดนทงปกหลตปรณ 40,000  คน ลนกทงทยจกกหลตทยนลปรณ 3,000 – 4,000 คน กรทรงธรณขดตรยกปรกหโรคทงดนหยจตนกกลง ปนโรคตดตนตรย ตพรรชบญญตโรคตดต พ.. 2523  ตคนนขงคณนกรรกรทปรกดนชกรลยทธตร พตรยคพรปงกนโรคตดตบตหหงชต โดยรฐนตรกรกรทรงธรณข จลงนปรกชโดยร พหจหนทปฏบตงนดคลงตยงขน            
กรปรชนนน ดหโรงพยบลทกหงทงครฐลกชนรทงคลนกยดนปฏบตปนตรฐนดยกนทปรท หจดจดตรจรกผปยนกทกรข โดยฉพ ลซกปรตกรดนทงปตงปรททกรย จดตรยหงยก พรงรบผปยทกรยนขยงยตดชโดยฉพ ลดลตตรฐน นบนนปกรณปงกนโรคหพยงพ จดบรบคลกรกรพทยลธรณข ทงนกท.ลตงจงหด กรตนซกซหคพรกยงขน ขณนกรกรพทยดจดพทยชยชญดนกรดรกโรคทงดนหยจปนทปรกกพทยนโรงพยบลทปรท ตลด 24 ชโง          
ผปยทกรนขยงยทกรย จงตรจทงหงปฏบตกร ทนยทยตรกรพทยซงจนน 15 หง ขณนคพร รถตรจยนยนด 5 -8 ชโง หกพบผปยยนยนตดช จตงจงนกรบดทย หรหนยบนคลนทรนกงนธรณขจงหดทนท ลดนนกรตดตผผผปยหดทกคนลตดตกรผผ 14 น พจกดกรพรรบดหยนงจกด ปรชชนทขงย รถตดตบถยดนกรคบคโรค 1422 ตลด 24 ชโง ซง 30 คย  
          ทงดนนยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรคกล กรทตงกปรกหโรคทงดนหยจตนกกลง ปนโรคตดตนตรย ตพรรชบญญตโรคตดต 2523 จผลดตกรพปรทธพนกรคบคปงกนโรคโดยกหนดหโรคนปนโรคทตงจงคยน 24 ชโง หกจงคโทปรบกน 2,000 บท โรงพยบลลคลนกทกหง หกพบผปยทกรขขยตดชโรคน คขง หยจหบ ปรตดนทงจกรททกรรบดหรผกลชดกบผปยทกรชนดยกนนชง14 น จตงดลยงกลชดลนจฉยโรคยงรดร ลขรบบกรปงกนคบคโรคขงกรทรงธรณขทกรย พรกนนกรคบคจปรชรกบยกรบนทกหง บรททร พซกซคขจนตรกรปงกนโรคนปนตรฐนดยกนปนกรรงคนจหปรชชนทย
    ************************** 11 ถนยน 2558

觢 » ӹѡù 
[Զع¹ ʺ 11,. 2558 19:46:55] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |