ѪД þ.Ѱ-͡ء ¡شǨѡҼ ͔ 繡੾ ͧѹ


รฐนตรกรกรทรงธรณข บนโยบยหโรงพยบลทกหงทงรฐ/กชน ตรยตรกรคพรปงกนร โค ยงตท จดจดตรจรกผปยนก ทกรข ยกปปนกบผปยน บบปนกรฉพจดดย หนกกนยทนท ลหทกหงจดทหงยกดลผปยฉพ กชบบคลกรกรพทยทกคนทกรดบ ครงครดตรกรปงกนกรตดชนโรงพยบลตตรฐนทกหนด พคปลดย ผลกรฝรงจนถงขณนทยยงพบผตดช

นน (11 ถนยน 2558) ท กรทรงธรณข จ.นนทบร ตรจรย นยพทยรชต รชตนน รฐนตรกรกรทรงธรณข หณกยกบตรกรนกรปงกนโรคตดชโคโรนร ยพนธ 2012 กรทรงธรณข ดตดตถนกรณกรรบดขงโรคทกหลยงกลชด ปรททยจตงตรยกรปงกนยงตท นงจกโกทชรชนดนจขปรทดจกกรดนทงรหงปรท ซงขณนงคกรนยโลกยงปรกจกดกรดนทง ปรดนทตงรงดนนกรคคพรขงโรงพยบล ซงปนจดตรจรกผปยทกรข พคบคจกดกรพรรบดหดรทด ดงกรหโรงพยบลนงกดทปรท ลขครโรงพยบลรฐลกชนทกหง หจดจดตรจรกผปยนกทกรข คลยขหด ยกกจกผปยนกน หผปยทกคนหนกกนย  บรกรบดรจทจดดยพลดกรปปนกบผปยน ลซกปรตกรดนทงจกตงปรททกรย ลดหกรนบนนบรกรขพ ขครปยงคลนกตง งตผปยทกรดงกล ลปรตดนทงกลบจกตงปรทปรบกรรกตทโรงพยบลนงกดกรทรงธรณขทยนพนทดย

ตรจรย นยพทยรชตกลต ดหโรงพยบลทกหงจดหงยกโรคตรฐน ดลผปยทกรงยโดยฉพ ลกชบบคลกรกรพทยทกคนทกรดบ ครงครดตรกรปงกนกรตดชขนงด พคปลดยทงบคลกรลปงกนกรพรกรจยชนโรงพยบล รทงหซกซนทงกรปฏบตกจหนทหลรจยน 3 ดน โดยโรงพยบลนงกดกรทรงธรณข หงยกล 69 หง ลทโรงพยบลงกดหทยลย นรยยจขครโรงพยบลรฐน ลโรงพยบลกชน จดทหงยกโรคตดชรบบทงดนหยจรนรงดย ขณนทโรงพยบลบรงรฎร รทงกรพฒนรบบงตผปยงยรหงโรงพยบลจตงรถพยบลโดยฉพ หผปยดนทงง

หรบตรกรกรฝรงจดขกรหงปรท ดหจหนทจดรบบกรคดกรง ตดตงครงตรจดณหตโนตทนบนนนชตทกหง ลกรจงตนปรชชนทจดนทงทนบน กรหคนนบนยกรบนตง ซงปนตรกรดยกบกรฝรงโรคโบลทยงคงรบบจนถงขณน โดยทยยงพบผตดชรโคตยงด

ทคญค ตงขครปรชชนหกดนทงจกตงปรท โดยฉพพนท 25 ปรท นถบตนกกลง ยโรป ลชย ทรยงนพบผปยโรคน หกกรขหร รหงยบนครงบนขหจงจหนทขงยกรบนนน ทนท พหดรบกรดลยงถกตง ลขหปรชชนทปนข นก ขหหนกกนย พปงกนกรพรกรจยช ลพปรทธพกรคบคปงกนโรค นกจกน กรทรงธรณข จทหนงถงกรทรงกรตงปรท นกจรชนตร กรกรน บรทนทย ขครหปฏบตตคนนขงกรทรงธรณขนกรปงกนโรคร โค

                                                                                                    *******************  ถนยน 2558


觢 » ӹѡù 
[Զع¹ ʺ 11,. 2558 11:41:06] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |