ʸ.ءѧѴѧù ¾ѹ 2012 -Ք ͧ


 

 กรทรงธรณข หนกงนธรณขทกจงหดลโรงพยบลทกหง ฝรงผปยตดชร โคโรนยพนธห 2012 หรร-โค ยงตนง  นนนกลทกรคลยขหดหญ คขง ถยหล จยน ลปรตดนทงจกปรทตนกกลง ถนกรณฉพนดนพค 2558   งคกรนยโลกรยงนพบผปย 29 รย ยชต 4 รย น 5 ปรทนทยผลกรฝรงรบ 3 ป  ยงพบผปยโรคน  

          จกกรณกรทรงธรณขปรทกหลต  พบผปยตดชรโคโรน ยพนธห 2012 หรร –โค  3 รยรก ปนชย ย 68 ป ลหญง ซงปนรรยย 76 ป ดลขณปย โดยปยขง ล นท 11 พค 2558  หลงปรตดนทงกลบจกปรทนถบตนกกลง นท 4 พค 58  ผลกรตรจยนยนพบตดชโคโรนร  2012  นรยท 3 ปนผปยทพกรกตนโรงพยบล รหงกบผปยรยรก   ทงหดขณนรกตนหงยกโรคนโรงพยบล ยงรยงนกรยชต  นกจกน รยงนผปยพตจกลชนนตงปรท ขณน จนนผปยพขนปถง 10 รย ทงหดคชโยงกบผปยรยรก บงรยกรดนทงตปยงปรทจน ยงรกตจหนทงคกรนยโลกลทงกรกหลต กลงยนรหงกรตรจบขทจจรงลรยลยด

         นนปรททย  นยพทยรชฐ  ถตนรย รกรชกรทนปลดกรทรงธรณข กล  กรทรงธรณขดฝรงโรคร–โค หลงจกรรยงนพบผปยนถบตนกกลงตงตป 2555 ปนตน  จนถงขณนจยงพบผปยนปรททยกต จยงคงตรกรยงตนง 3 รงค 1.หนกงนธรณขจงหดลโรงพยบลทกหง ฝรงผปย นนกลทกรคลยขหดหญ คขง ถยหล จยน ลปรตดนทงกลบจกปรทตนกกลง หรปนนกทงทยทดนทงจกปรททพบผปย หกพบผปยทกรทกล ขหจดยนขยงย ลปฏบตตนทงกรปงกนคบคกรพรกรจยชนถนพยบลนรดบงดชนดยกบโรคซร

 2.หกรคบคโรคงผนกรดลขพชทยลทจดนทงปรพธฮจญปรทซดรบย ปรจป 2558 จนน 10,400 คน  ซงจรดนทงชงกลงดนงหค 2558  ดหนกงนธรณขจงหด ตรจขพตรยคพรขพกนดนทง  ฉดคซนปงกนโรคตทกรทรงธรณขปรทซดรบยกหนด คคซนปงกนขหดหญ คซนปงกนโรคขกหลงนทกคน    จดรบบตดตฝรงขพหลงดนทงกลบ ล 3. จดทคนนนกรดลขพลปงกนโรคกปรชชนทปทจดนทงปยงพนทยงดย   

          ดนนยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรค กล ชรโคโรน ยพนธห 2012  ปน หตทหกดโรคตดชทงดนหยจฉยบพลน  กรรนรงคลยโรคซร ชจลกลขปดยงรดร ตดตกนจกกรจ  งคกรนยโลกรยงนถนกรณโรคนป 2558   นดนพค ผปย 29 รย ยชต  4 รย  น 5 ปรท ดก ซดรบย หรฐหรบรต กตร หรน ลกหลต โดย ผปย 3 รยลดพบทปรทกหลต   รยดตงตพ.. 2555 ปนตน ณ นท 25 พค 2558   พบผปยยนยนร  1,139 รย น 24 ปรท  ยชต  431 รย  ลขณนงคกรนยโลกยงขหนกรดนทงปยงปรททพบผปย

          นยพทยโณกลต กรรบดขงโรคตดชโคโรนร 2012 ทปรทกหลต ยงคงปนกรรบดฉพนกลผปยทคชโยงหรกยขงกบผปยรยรกคนดยกน ลทงกรขงปรททกยขงทงตนทงคกหลต ลปรทจนทพบผดนทงปนผผโรค ดตรกรขงดโดยกรกกกนผผโรค ดงนนโกทจปรททยจกกรณกหลตดงกล ยงนย ยงรกต ทยรยงคงคยงจกผดนทงปรหงปรททกรรบด ดงนนจงตงตรกรตรยพรยงตนง  ลขหปรชชนทผนกรดนทงปปรทตนกกลง  ปฏบตตคนนขงกรทรงธรณข โดยหยดหลก กนรน ชนกลง ลลงฟกบบย หลงผงธรณตง ชนปลฟท รบนดลน ลกบดปรต    หลกลยงกรขปผกลชดกบตโดยฉพยงยงฐ  ลหหลกลยงดนฐดบ        

   หกกรปยคลยขหดค ขง นก ขหหนกกนย ลพกผนยทบน  หกกรดขนน 2 นหรบปพบพทยพตรจรก พรจงปรตกรดนทงปตงปรทดย พผลนกรดลรกทถกตงลรดร    โดยฉพผทโรคปรจตชนโรคบหน ตย โรคปดรรง ลผท     ตนทนโรคต      ขหรบปพบพทยทนท ตงรถง 2 น นงจกคยงงจกดทรกซนรนรง   ปรชชนโทรบถดทยดนกรคบคโรค 1422 ตลด 24 ชโง

 

                                                                                         *******************  ถนยน 2558

 


觢 » ӹѡù 
[Զع¹ ѹ 1,. 2558 11:37:46] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |