ʸ. Ѵ˭¾ѹҡ عçҡѴ 2009 ѡ


      กรทรงธรณข ยชขหดหญทพบนทยปนนหญปนยพนธ 32 ยพนธยย ซงรนรงกกขหดหญ 2009 ปรชชนตงกงล นปนหงคกรชกรรตกยตนรโซลทยร 30 ลนด กรจยยถงคลนกทกหงทตงกร นขคซนร 3 ยพนธทยพนธรดย ฉด 4 กลยงลบคลกรทงกรพทย 3.5 ลนโด รฉดปลยดนยน นกลยงชนดกลก ผงย หญงตงครร ผโรคปรจต หกปยขหดหญหรบพบพทยทนท พรรณรงคปรชชนลงบย ผปยขหดทกคนหนกกนย

          นน (2 นค 2558) ทกรทรงธรณข นนทบร นยพทยโณ ฆธน ธบดกรคบคโรค นยพทยโ กรยกนพง รงธบดกรคบคโรค ลนยพทยชยโชต ปยชรล โฆกกรทรงธรณข รกนถลงขคคบหนถนกรณโรคขหดหญ

นยพทยโณ  ฆธน ธบดกรคบคโรค กล นนน กรคบคโรค ดปรชรรตดตปรนถนกรณขงโรคขหดหญทงนลตงปรท โดยฉพกรรบดนซกโลกหนซงปนดหน ชน รก ยโรป รทงนดย ลฮงกง โดยทนดย ยพนธหลกทรบดค 11 (A H1N1) หรขหด2009 ซงปนชทรนรง ตงตตนป 2558 ปย 10,235 รย ยชต 926 รย นทฮงกง ตงตตนปผปยหนกจนน 383 รย  ยชต 283 รย ซงกบขลจกผปยทขรบกรรกทหงซยนโรงพยบลรฐลกชน ยพนธหลกปนชนด 32  (A H3N2)  พบดรยล 96  

นปรททย นปนยงยนชงขงกรรบดหนปทผนคกรคนค ถนกรณรนรง ผยชตตงตนท 1 กรค – 23 กพนธ 2558  จนน 8 รย ขณทนป 2557 ชงดยกนยชต 24 รย  นผปยพบงดนดนกพนธ ชทพบปนชนด 32 รยล 68 ชนดบรยล 24 ลชนด 11 รยล 4 โดยชช3 2 พบปนยพนธกถงรยล 90 ตยงรกตชนจดรนรงกชช11 หรขหด2009 ปรชชนจงตงกงลก ลนปนทยดงซคซนจกตงปรท ปนคซนร 3 ชนด คยพนธ ยพนธยยกต ยพนธ 32 ยพนธยยซรลนด ลยพนธช11 หรขหด2009   ตทงคกรนยโลกนน ลตรงกบชทกรตดตนปรททย

ทงดนนยพทยโ กรยกนพง รงธบดกรคบคโรค กล ตรกรกรฝรงขหดหญขงทย จปรลจก 3 ถนกรณหลก ดก 1.จนนผปยขหดหญทยบกบชงดยกนขงปทผน โดยนป 2558 รยงนตงตตนปถง23 กพนธ จนน 10,032 รย ซงกลคยงกบปทผน ตยชตนยกก 2.ผลกรฝรงดนขงผปยขหดทชบรกรทผนกผปยนกขงโรงพยบลทกหง พบยนตรรยล 5 ขงผปยนกทงหด ถยงยนกณฑปกต ซงหกพบกกรยล 10 จดยนกณฑกรรบด 3.กรฝรงกรรบดปนกลกน พบ ตนปกดกรจดกรจยนโรงรยน โรงพยบล คยทหร ชนทจงหดนครรช ชยงห ลบรรย ตจนนผปยกลกรรนรง จงถถนกรณยงนหงกนก

 


          นกจกน ยงกรฝรงชรโดย 3 หนยงนดก กรทยตรกรพทย นกรบดทย ถบนจยทยตรกรพทยทหร ซงพบชยงกรกลยพนธ นกรกหนดยพนธทจผลตคซนปงกนขหดหญตดกลนตลปนน งคกรนยโลกจทกรตรจชทงจกทโลก หกพบยพนธดทกรรบดลผลกรตนคกนดดกจนผลตคซน นปทผน 3 ยพนธ 11 ยพนธยยคลฟรนยหรหด2009  ยพนธ 32 ยพนธยย ทกซ ลยพนธบ ลคซนนปนจปนยพนธ 11 ยพนธยยคลฟรนยหรหด2009 ชนด    ยพนธ 32 ยพนธยยซรลนด ลยพนธบยพนธยยกต ปญหทนหงลกงลกค ครนรงขงชทกดจกกรกลยพนธลชดย ซงผลกรฝรงยงพบทง 2 ปญหนนทย

หรบกรปงกนนปน จนน 3 ตรกร ปรกบดย 1.กรปงกนกรปย จนนกรรณรงคหปรชชนยดหลกกนรน ชนกลง ลง กกลงกยยง  พกผนพยงพ โหงนหนก กนผลดก พรงตนทนโรค ลฉดคซนปงกนขหดหญนกลทคยงงหกปยลกรจรนรงกคนทป 4 กล ดก ผงย 65 ปขนป หญงตงครรยครร 4 ดนขนป  ดกย 6 ดนถง 2 ขบ ลผปยโรครรง ดก  โรคปดดกนรรง  โรคหจ  โรคหลดลดง ตย หบหด บหน โรครงทยรหงทคบบด รทงกรปงกนนกลบคลกรทงกรพทย ลผทหนทกจดตปกซงโกยงตดชงกกลน รทงหด 3.5 ลนคน

ตรกรท 2 กรปงกรกรพรกรจยช จรณรงคหผปยขหดทกคน หยดรยนหยดงน พกผนทบนจนกจหย หนกกนย  ลงบย พตดงจรกรพรช 3 ตรกรกรปงกนกรยชตโดยรกดยยตนร 4 กลยงทกลหกปยขหพบพทยทนท รทงปรชชนทปทกรรนรง ชนหนยหบ หรกรดขนยน 48 ชโง ขหปพบพทยทโรงพยบลกลบน โดยกรขงโรคขหดหญจรจกขงยงฉยบพลน ปดร ปดยตต คดจก นกหล จบค หง รถโทรปรกดทยดนกรคบคโรค 1422 ตลด 24 ชโง

ทงดนนยพทยชยโชต ปยชรล โฆกกรทรงธรณข กล รฐนตรกรกรทรงธรณข นโยบยรงคนคงดนคซน ลดนยรกขหดหญ โดยดงกรหงคกรชกรรรงตถดบนกรผลตยตนรโซลทยรจนน 3,000 กโลกร ผลตยด 30 ลนด พกรจยหโรงพยบลรฐ กชน ทปรท โดยนปนนโยบยกรจยหถงคลนกกชนทกพนททตงกร พหปรชชนขถงย จลดกรยชตด นคซนขหดหญจรฉดหรขนกปทผน กนขดฝนจรฉดปรณปลยดนยน ดงนขล 3.5 ลนโด นกจกน หทหครบครลงพนทดลผปยตดตยง ผพกรถงทบน รทงหครกรปฏบตต รงขนยนบคคลนกรปงกนโรคน กนยดกลก โรงรยน ลชชน


觢 » ӹѡù 
[չҤ ѹ 2,. 2558 14:11:22] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |