ᾷ͹秵Ѻз͹Ӵ §Թáء觴Ժ        ธบดกรกรพทยผยรงตบลทนด พบกคนลคหน ชกดจกกรดหล กนหรขนร  พรนลยงหรก ดบ ชน ปลนจดทกรด  นตรคน ปง ยง ทดจนหกรย ลครฉดคซนรตบกบชนดบนดกรกกดพปงกนยรยรงตบลทนด 

       นยพทยพรรณ รธรร ธบดกรกรพทย   ปดผยยหลงปนปรธนนพธโครงกรตรจคดกรง นจฉย โรครงตบลทนด ทโรงพยบลรงดรธน โรครงปนหตกรตยนดบ 1 ซงถตขงกรทรงธรณข ป 2554 พบคนทยยชตจกโรครงตบลทนด จนน 14,314 รย กนกครงปนคนคตนกฉยงหน หรปรณจนน 7,539 รย รงลงคคหน จนน 2,638 รย นตลปปรททยผปยดยโรครงรยหปรณ 20,000 คนตป จงถปนโรคทรนรง กหกดคญยทงรฐกจ งค คณพชต ลงผลกรทบตคนยทงนชงย 45-55 ป กทด  จหนดโรครงตบลทนดปนโรครยทคกคชตขงปรชกรทย  ผทปยปนโรคนกดงกร กรคนพบรยรรกลดรบกรรกทรดรจทหโกรกหหยขดด ตผปยนหญกจดรบกรตรจนจฉยนรยทโรคลกลปกลรถผตดดล ดงนน กรกรพทยโดยโรงพยบลรงดรธนรกบลนธรงตบลทนด คณพทยตร หทยลยขนกน จงจดทโครงกรตรจคดกรง นจฉย โรครงตบลทนด พคนหลคดกรงกลยงโรครงตบลทนดรยรตน พหผปยขกรบนรกดยงรดรลปรทธพ ลดตรกรยชตลลดคชจยนกรรกพยบลขงปรชชนลครฐด รทงรงคครขย ลพฒนครลกรรกรงตบลทนดยงปรทธพ
 
        ธบดกรกรพทยกลพต ปจจยยงททหกดโรครงตบลทนดดก โรครตบกบ ชนดบ พยธบนตบ รคตง รพทกดจกชร หรหกดง กรดร งผดปกตทพบลครปรกพทย ค บหร นนทง ทงผก ทงด ทงฟ ปนปรจ นพลย นหนกลด  ขต ปดหรยดชยโครงดนข จคลกนด ตหลง ตหลง ทงโตลบบรณขทงงขง หรบกรรกหลยธค กรผตด กรชยค ลกรฉยง   หรบธกรทดทดกรปงกนกรกดโรคโดยกรหคซนรตบกบชนดบนดกรกกดทกคน รบปรทนหรก ดบ โดยฉพปลนจดดบ พปงกนกรตดพยธบตบ ลครลยงหรทรกรงดก หรทรขนหรดนปร หรหกดง  นตรคน ปง ยง ทดจนหกรย งดบบหร งดดร ลดคครยด ลกกลงกยยง นกจกนผปยทโรคตบรรงหรปรตปนโรคตบกบ ครดรบกรตรจหรงยง
 
********************************
-ขขบคณ-
16 กรค 2558

 


觢 » »Ъѹ ᾷ 
[Ҥ ء 16,. 2558 14:36:45] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |