รอง นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12 ก.ค. 2561 นายวีรชัย บริบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.สิงห์บุรี 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:57:20] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |