จิตอาสา อ.แกลง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกวันที่่ 12 กรกฎาคม 2561 จิตอาสาปราบยุงลาย อำเภอแกลง ร่วมรณรงค์ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่พร้อมกันทุกตำบล โดยมีจิตอาสา /อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ /พระภิกษุ/นักเรียนและประขาชนร่วมกันทำ big cleaning day จำนวน 70 คน ณ บริเวณวัดอรัญรังษี อ.แกลง จ.ระยอง


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ระยอง 
[กรกฏาคม ศุกร์ 13,พ.ศ 2561 10:44:10] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |