โรงพยาบาลพิจิตรจัดประชุมวิชาการ 66 ปี โรงพยาบาลพิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 66 ปี โรงพยาบาลพิจิตร เสริมพลัง สร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลพิจิตรเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2495 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักทุกด้านอย่างครบถ้วน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีสามารถป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทางการแพทย์ งานวิจัย และนวัตกรรม ยังนำไปสู่การเรียนรู้การสอนและการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งมีผลต่อเวชปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและทันสมัย ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องติดตามความรู้ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

                ในการนี้ นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิจิตร ให้การต้อนรับ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมบึงสีไฟ ชั้น 3  อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร


[ Download ข้อมูลเพิ่มเติม - 12-07-61-001.jpg ]
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 22:53:49] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |