โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์


      วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีไผทสราญ จ.สุรินทร์, นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีนพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย การให้ความรู้ และขบวนพลังมวลชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก, ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก, สร้างกระแสและปลูกจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

     โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศที่อยู่ในเขตร้อน ในประเทศไทยจะพบโรคไข้เลือดออก ได้ประปรายตลอดทั้งปี แต่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกิว (Dengue virus) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายและเกิดโรคไข้เลือดออก

    สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม 2561 ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 25,408 ราย เสียชีวิต 38 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี และกลุ่มอายุ 25 – 34 ปี ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากถึง 28 ราย โดยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น มีภาวะซีด มีภาวะ ตับ ไต หัวใจทำงานบกพร่อง มีภาวะอ้วน และพบบ้านในชุมชนมียุงลายถึงร้อยละ 29 หรือสามบ้านพบ 1 บ้าน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้ ให้มีกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ประกอบกับ จังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยแล้ว 437 ราย และอำเภอเมืองสุรินทร์ พบผู้ป่วยแล้ว 39 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น

     ดังนั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก” อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาคสาธารณสุข โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
     1. เพื่อให้ความรู้และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก
     2. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
     3. เพื่อสร้างกระแสและปลูกจิตสำนึกในเรื่องการกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

--------------------------------------------------------------------------------------

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค, ปิยะกร สุขเลิศ  : ข่าว
  งานโสตทัศนศึกษา รพ.สุรินทร์ : ภาพ


แหล่งข่าวโดย » ก.สุขศึกษา รพ.สุรินทร์ 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2561 14:59:25] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |