ʸ.ŧ ºѧѺҾ͹º˭شšͧ Ҵ 85 ͧ .. 2556 ѺԾҷѺѷҵ ռźѧѺóẺ !!!


 

 


กรทรงธรณข ถลงข ปรกกรทรงธรณข พ.. 2556 ดยกรบงคบหพพพคตนขนดหญทดนโลก ชพนทรยล 85 บนซงบหร จนน 10 พ ฉบบพพทกบบรทบหรขชต ทโลกจบต ผลบงคบชลตงตนนปนตนป หลงลปกครงงดคงยกลกทลกรบงคบขงลปกครงชนตน รบ ธ.ทถกตงทกขนตน ยดกรปกปงขพปรชชนปนคญ งผลหบหรทกยหทนขทย ตงปฏบตตกฎหยฉบบนตงตนท 29 พค 2557 ปนตนป ลหผปรกบกรกบบหรรนกกจกทงตลดหหดยน 23 ก.ย.57 

นน (27 ถนยน 2557) ทกรทรงธรณข จ.นนทบร นยพทยณรงค  หธพฒน ปลดกรทรงธรณข พรดยนยพทยโณ  ฆธน ธบดกรคบคโรค ตรจรย นยพทยปรกต ทธกกจ ทปรกนกคบคกรบรโคยบ กรคบคโรค ลคณ ถลงขลชนกยกบคคบหนขงคดพพท กฎหยคบคผลตณฑยบ  คปรกกรทรงธรณข พ..2556 ดยหลกกณฑ ธกร ลงนขกรดงรปพ ขคคตนกยกบพย โดยกหนดหบรทผผลตบหรตงพพพคตนพยบหร พจกขนดดครยล 55 ปนรยล 85 บนพนทซงบหร ซงปนขนดหญทดนโลก ทงหด 10 พ  ลชงทงตดตพกรลกยบนฉลกขงบหรซกรต ทรฐนตรกรกรทรงธรณขลงนนท  6 นค พ.. 2556 ปรกลงนรชกจจนบกนท 5 ยน พ.. 2556 ลผลบงคบชหลงจกนนก 180 น คนท 2 ตลค 2556 ลบรทผปรกบธรกจยบค จท นตรนชนนล (ทยลนด) จกด ลบรทจท ยนฟงลปกครงหยกลกปรกฯลขหคครงชคร นท 19 ถนยน พ.. 2556 ลลปกครงชนตนดคงคครงชครพทลกรบงคบชปรกฯ ดงกล กรทรงธรณขดรบหนงจกลปกครงงด โดยคงท  269  / 2557 ลงนท 29 พค 2557 คงหยกลกกรคครงชครขงลปกครงชนตนล ชงบยนท 26 ถนยน 2557 รบกรทรงธรณขดนนงนถกตงตขนตน  ยดปรโยชนปกปงคครงขพปรชชนปนคญ ลปนงทผปรกบกรธรกจยบถปฏบตด จงผลหปรกกรทรงธรณขฯฉบบน ซงขกหนด 11 ข ผลบงคบชทนท ตงตนทลปกครงง ปนตนป ดงนน ผผลตหรผนขบหรซกรตทกรย ตงปฏบตตกฎหยดงน

          1.ตงจดพพฉลกรปพขคคตนทซง หรชนบรรจบหรซกรตทจจหนยนรชณจกรทย หขนดรยล 85 ขงดนทพนทกทดยงนย 2 ดน โดยกหนดหบหรซกรตทบรรจยนกลง หรกรดหหซง หรชนบรรจบหรซกรต (Carton) ตงดงฉลกรปพลขคคตน จนน 10 บบต 1 ครตน (Carton) โดยจดพพ 10 บบคลกนนตร 1 บบต 5,000 ซงหรชนบรรจบหรซกรต รทงพพชงทงตดตพกรลกยบคหยลขโทรพท 1600

2.  งนลตง ตปรกฯ กลคกรผนผนหผผลตหรนขกนปรกผลชปนล 90 นตข 9180 นหรบผนขหลงปรกผลช ตข 11 ซงปนปรโยชนกผผลตลนขบหรซกรตดลงลยปล  จงรถนกลบชพปรโยชนกบรทดบรทหนงดก

ยงรกต โดยทกรทรงธรณข พบปญหขงผปรกบกรนกรรบยนคนทงตลดทปนปตปรกฯ ซงถปนปญหกยกบกรปฏบตหรกรดนนกรตปรกฯ ดงนนยนจตข 10 ขงปรกฯ ธบดกรคบคโรค นฐนปนจพนกงนตกฎหย จงดกหนดหพนกงนจหนทกตรจจบนคดงกล ตงตนท 23 กนยยน 2557 ปนตนป หรหลผปรกบกรปนล 90 น นบตนทลปกครงงดคง ผผลตหรผนขทปฏบตตกฎหย จโทปรบกนหนงนบท ลผจหนยบหรซกรตทดดงฉลกตทกหนด โทปรบกนงหนบท 

หรบกรณกรพพทปรกกรทรงธรณข พ.. 2556 รหงบรทผปรกบกรบหรขชต กบกรทรงธรณขทยครงน  จดปนคดพพทรดบโลก  งคกรนยโลกลปรทชกทโลก หคนจทย จบตงโดยตลด นงจกปนกรปลยนปลงลกรรกคบกรปกปงขพปรชชน โดยชกฎหยบงคบ รงกรพพพคตนพยขงบหรขนดหญทด ดคลงกบถนกรณขงปรททย พรครงหนงขงคนทยทบบหรหรปรณ 6 ลนคน รดบกรกนรดบชนปรถกปท 4 หรตก ลผลกรจยพบกรชพขนดหญ ปนกรรคยงกบขพดดก ผบรโคตบนงชงบกนกรจดจ ทนคตทดตกรโฆณหรตตรนค รกงนโฆณนรบผดชบ กรตนครกลคตงกรขงผบทจลกบ ชยลดกรบรโคยบดนทด

นงพคตนห 10 บบ พรขคคตนดงน 1.โปรดงดบบหรนบน 2.คนบหรฆดกด 3.บบหรทหปนรงกลงยง 4.บบหรทหหจย 5.บบหรทหนลดงตก 6.บบหรทหปนรงปก 7.บบหรทหซก 8.บลปกหนบหร 9.บบหรทหปนรงปด ล10.บลทรนจนตยจกถงลพง    

ทงน นกรกขลปงกนปญหกรบบหร นป 2555-2557 กรทรงธรณขงนนยทธตร 3 ลด 3 พ โดย 3 ลดปรกบดย 1.ลดนกบรยห 2.ลดนกบรยกนขตชนบท โดยฉพผบยน 3.ลดคนบหรงนททงน ทธรณ ลบน น 3 พดก 1.พกลกกรปงกนตหกรรยบทรกซงนโยบยคบคยบขงรฐ 2.พผขบคลนกรคบคยบนรดบพนท จงหด ลทงถน ล 3.พนตกรรกรคบคยบ นกจกน ยงนยบรกรลกบหรทงโทรพทหงชต หยลข 1600 จนน 27 คย ผชบรกร ก 1 นครง ลยงคลนกทหบรกรลกบหรนโรงพยบล งกดกรทรงธรณข กก 200 หง ปรชชนรถบถขลพตดทนกคบคกรบรโคยบ 02-580 9237 ลยดนกรคบคโรค 1422

ผลกรกจยตโครงกรรจกรบรโคยบนผหญรดบโลก ลดนป 2554  พบชยทยตรบบหรรยล 47 โดยคนทยบบหรทงหด 13 ลนคน พขนจกกรรจนป 2552 จนน 5 นคน  ซงจนนทพขนนปนนกบหนห ยรหง 15-24 ป ปรกรคญยงพบ ยชนทย ย 15-24 ป รบบหรรขน จกนป 2550 รบยฉลย 16.8 ป ตนป 2554 รบยฉลย 16.2 ป  ลบหรปนปจจยยงคญนดบ 2 ททหคนทยปยลยชต รงจกหล ผลกรกนป 2552 คนทยยชตจกโรคทกดจกกรบบหรปล 50,710 รย โดยตลคนยนลงฉลย 12 ป ลจปยหนก ทรน ญยคณพชตกนยชตฉลย 2 ป คนทยลปรททยญงนหลนกรรกโรคจกกรบบหรร 52,200 ลนบท คดปนรยล 0.5 ขงผลตณฑลรนปรท หรจดพ (Gross Domestic Product : GDP)         

                                     *********** ***      27 ถนยน 2557


觢 » ӹѡù 
[Զع¹ ء 27,. 2557 21:54:10] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |